Ban quản lý Vịnh Nha Trang

KHÔNG MANG SẢN PHẨM NHỰA DÙNG 1 LẦN
KHI QUA BẾN TÀU DU LỊCH NHA TRANG
HÀI HOÀ VỚI THIÊN NHIÊN
GÌN GIỮ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM
100 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG

HOTLINE

  • Consulting support:

    0258.3.511409 / bqlvnt.nt@khanhhoa.gov.vn
  • Handling complaints:

    0258.3.511409 / bqlvnt.nt@khanhhoa.gov.vn

DOCUMENT

City Nha Trang

Nha Trang is a coastal city and a center of politics, economy, culture, science and technology and tourism of Khanh Hoa province, Vietnam. Previously, the land of Nha Trang belonged to Chiêm Thành, so the relics of the Cham people still exist in many places in Nha Trang. Nha Trang was recognized as a first-class city by the Prime Minister of Vietnam on April 22, 2009. Nha Trang was dubbed the pearl of the East Sea, the green pearl because of its natural value, beauty and atmosphere. its rear ...

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X