Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 27/12/2021 của Thành ủy Nha Trang về thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Nha Trang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 27/12/2021 của Thành ủy.

– Tuyên truyền về chuyển đổi số để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế – xã hội và đặc biệt là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

2. Yêu cầu

– Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

– Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

– Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Nội dung tuyên truyền

– Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg, ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 27/12/2021 của Thành ủy Nha Trang về thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Nha Trang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản, chính sách khác có liên quan.

– Thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của thành phố.

– Tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

– Tuyên truyền về phát triển kinh tế số nhằm thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi phương thức hoạt động của các lĩnh vực, ngành, nghề từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, tăng năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách phát triển.

– Tuyên truyền về phát triển xã hội số nhằm hình thành cộng đồng công dân số và văn hóa số; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số.

– Thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (lĩnh vực: xây dựng đô thị thông minh; du lịch, dịch vụ; y tế; giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; nông nghiệp; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường) và lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của thành phố.

– Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và các vấn đề có liên quan trong công cuộc chuyển đổi số.

– Phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin số trên địa bàn thành phố.

– Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin.

– Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số của thành phố.

2. Các nhiệm vụ chính

(Phụ lục chi tiết kèm theo).

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành, lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ nguồn đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố

– Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn thành phố. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố, báo cáo theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

– Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp, trang fanpage trên mạng xã hội; hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về chuyển đổi số để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tham gia trong công cuộc chuyển đổi số.

2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố,
UBND các xã, phường

– Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, bảo đảm toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc phạm vi lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý được tuyên truyền về chuyển đổi số.

– Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

– Báo cáo kết quả tuyên truyền định kỳ theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin.

3. Ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân, các thành viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý với hình thức phù hợp.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo./.

Nội dung chi tiết văn bản vui lòng xem tại đây.

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X