Thông tin

Hướng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

26/05/2023 2 lượt xem

– File tuyên truyền về Luật trẻ em năm 2016: http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tap-tin-am-thanh-tre-em/ http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-am-thanh-tuyen-truyen-Luat-tre-em-2016/2 – Tuyên truyền phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em: http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-phong-chong-xam-hai-bao-luc-tre-em/ – Tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em: http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-cac-giai-phap-thuc-hien-quyen-tre-em-va-bao-ve-tre-em/ …

Xem thêm

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

31/03/2023 10 lượt xem

(TG) – Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư …

Xem thêm

TUYÊN TRUYỀN: hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023

15/03/2023 2 lượt xem

Tuyên truyền về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tuyên truyền về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới: Tuyên truyền về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình: Tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam:

Xem thêm
TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X