Học tập theo gương Bác

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

28/02/2024 16 lượt xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh là trường hợp hiện hữu của lịch sử khi đã “trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống” và thời gian càng lùi xa, sức sống và giá trị trong tư tưởng của Người càng tỏa sáng. Bác Hồ với đồng bào các dân tộc. (Tác giả: Đặng Nam/Bảo …

Xem thêm

Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

28/02/2024 6 lượt xem

(TG) – Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, lấy tự học làm cốt có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay. Để vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, chỉ dẫn của Người đòi hỏi phải …

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

28/12/2023 13 lượt xem

(TG) –  “Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn …

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

06/12/2023 17 lượt xem

(TG) – Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Hồ Chí Minh quan tâm và chỉ đạo thực hiện ngay từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền sau thắng lợi của Cách mạng Tháng năm 1945. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới vấn đề …

Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

05/10/2023 18 lượt xem

(TG) – “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt …

Xem thêm

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa

05/10/2023 10 lượt xem

(TG) – Gần 30 năm qua, cựu chiến binh Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã dốc hết tâm sức xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên mảnh đất của chính gia đình mình. Công trình này, là một minh chứng tuyệt …

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

18/09/2023 11 lượt xem

(TG) – Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức …

Xem thêm
TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X