Học tập theo gương Bác

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

06/12/2023 1 lượt xem

(TG) – Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Hồ Chí Minh quan tâm và chỉ đạo thực hiện ngay từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền sau thắng lợi của Cách mạng Tháng năm 1945. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới vấn đề …

Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

05/10/2023 8 lượt xem

(TG) – “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt …

Xem thêm

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa

05/10/2023 6 lượt xem

(TG) – Gần 30 năm qua, cựu chiến binh Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã dốc hết tâm sức xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên mảnh đất của chính gia đình mình. Công trình này, là một minh chứng tuyệt …

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

18/09/2023 6 lượt xem

(TG) – Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức …

Xem thêm

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

31/07/2023 12 lượt xem

(TG) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và …

Xem thêm

Học tập và làm theo Bác với tinh thần “tự thân – tự giác – tự nguyện – tự điều chỉnh hành vi”

23/06/2023 7 lượt xem

(TG) – Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01) , đồng …

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

23/06/2023 8 lượt xem

(TG) – Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những …

Xem thêm
TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X