Phòng hành chính – tổng hợp

– Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức, tổng hợp, thi đua và các mặt công tác thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị; xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm nhằm tổ chức triển khai các hoạt động quản lý Vịnh Nha Trang;

– Theo dõi quản lý nhân sự, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, tuyển chọn nhân sự;

– Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý;

– Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định;

– Xây dựng và theo dõi thực hiện nội quy cơ quan;

– Tiếp khách đến liên hệ công tác và hướng dẫn khách làm việc với các bộ phận chuyên môn, lãnh đạo cơ quan;

– Chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị…;

– Trang thiết bị văn phòng cho các bộ phận thuộc Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

– Xây dựng các đề án trang bị, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Ban;

– Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả, đề xuất các chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng CBNV nhằm bổ sung những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý…;

– Tổ chức thực hiện công việc thuộc nghiệp vụ kế toán theo quy định Luật Ngân sách; giám sát tình hình thu, chi tài chính của đơn vị và báo cáo, tham mưu tài chính cho Trưởng ban kịp thời. Thực hiện và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị;

– Thực hiện công khai tài chính theo quy định;

– Lập kế hoạch tài chính cho các hoạt động của Ban;

– Tổ chức thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun, giá dịch vụ, giữ xe… theo quy định pháp luật.

Số điện thoại liên lạc: 0258.3.511409

Trưởng phòng:              Cao Đức Đại                 DĐ: 0979779213

Bộ phận Kế toán:  0258.3.511570

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X