Ban quản lý Vịnh Nha Trang

GIỚI THIỆU BAN QUẢN LÝ VỊNH NHA TRANG

* Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở:  220 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3.511409

Email: bqlvnt.nt@khanhhoa.gov.vn

Website: http://vinhnhatrang.net

* Ban Quản lý Vịnh Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, Ban quản lý Bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên và bộ phận cứu hộ nhân đạo trên biển của Đội Thanh niên xung kích Nha Trang.

* Quy chế tổ chức và hoạt động: theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

* Chức năng: giúp UBND thành phố Nha Trang:

+ Quản lý việc khai thác các giá trị Vịnh Nha Trang; bảo vệ, bảo tồn danh lam thắng cảnh và hệ đa dạng sinh học trên Vịnh Nha Trang;

+ Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện quản lý tổng hợp Vịnh Nha Trang.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Đề xuất UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản nhằm quản lý việc khai thác và bảo vệ Vịnh Nha Trang theo quy hoạch và quy định
 2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt
 4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao nhằm bảo vệ và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang; giới thiệu, quảng bá, tham gia xúc tiến du lịch theo quy định pháp luật
 5. Chủ trì hoặc phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trên Vịnh Nha Trang
 6. Tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố xảy ra, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên Vịnh Nha Trang
 7. Tổ chức, quản lý các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường Vịnh Nha Trang
 8. Xây dựng, trình UBND thành phố Nha Trang phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án, đề án tham quan du lịch trên Vịnh Nha Trang theo quy định
 9. Giúp UBND thành phố Nha Trang tổ chức quản lý, sắp xếp, bố trí các khu vui chơi, giải trí và các bến tàu du lịch trên Vịnh Nha Trang theo quy hoạch và quy định pháp luật; tổ chức thu các loại phí, lệ phí theo quy định
 10. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển theo quy định
 11. Nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh diện tích, vị trí các phân khu chức năng của Khu bảo tồn biển; lập bản đồ và đánh dấu các phân khu chức năng trên thực địa.
 12. Tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển các loài động vật thủy sinh, duy trì diễn thế tự nhiên các hệ sinh thái trong Vịnh Nha Trang
 13. Thực hiện các biện pháp phòng, ngừa ô nhiễm, dịch bệnh; ngăn chặn các hành vi xâm hại đến Vịnh Nha Trang
 14. Phối hợp với cộng đồng dân cư sống bên trong và xung quanh Vịnh Nha Trang đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế đảm bảo quản lý và bảo tồn giá trị Vịnh Nha Trang
 15. Xây dựng và trình UBND thành phố Nha Trang kế hoạch đầu tư xây dựng, tôn tạo, tu bổ, bảo tồn phát huy giá trị Vịnh Nha Trang
 16. Được phối hợp thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý Vịnh Nha Trang
 17. Được hợp đồng với các đơn vị tư vấn, trường, viện tiến hành các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát để thực hiện nhiệm vụ
 18. Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm tra các hoạt động kinh tế – xã hội trên Vịnh Nha Trang và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm hành chính
 19. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để bảo vệ và phát huy các giá trị Vịnh Nha Trang theo quy định pháp luật
 20. Quản lý tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý
 21. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định pháp luật
 22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang giao.

* Mối quan hệ công tác:

+ Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Nha Trang.

+ Thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết công việc với Thủ trưởng Phòng, Ban, Chủ tịch UBND các xã, phường (ban hành kèm theo Quyết định số  1234/2000/QĐ-UBND của UBND thành phố Nha Trang)

+ Giúp UBND thành phố Nha Trang thực hiện công tác phối hợp quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang với các Sở, ngành liên quan (Quy chế phối hợp công tác kèm theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X