Tuyên truyền về CNXH

Đây là chuyên mục tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (sau đây gọi tắt là tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).
Bản điện tử tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải tại địa chỉ: https://thuviencoso.vn/viewbook.aspx?eid=617
Các bài viết tuyên truyền về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trang thông tin điện tử của:
– Tỉnh ủy Khánh Hòa (http://tinhuykhanhhoa.vn/);
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (https://tuyengiao.khanhhoa.gov.vn/);
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh (https://www.khanhhoa.gov.vn/).

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X