MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ ĐOÀN THỂ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020