Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Chiều ngày 10/01/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Chuyên đề. Tham dự Hội nghị có 140 đại biểu là các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy; báo cáo cáo viên cấp huyện; Trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Chuyên đề

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền văn hóa Việt Nam toàn diện, giữ gìn được cốt cách, bản sắc dân tộc, bảo đảm tính khoa học, tiến bộ, lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển của văn hóa. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, là một mặt trận đấu tranh cách mạng, là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi”. Con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Xác định vị trí, vai trò quan trọng của giá trị văn hóa và con người trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và triển khai học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030” nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 02 nội dung chính của Chuyên đề, gồm: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Đồng chí khẳng định, thực hiện tốt Chuyên đề năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, nhằm khơi dậy, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, chuẩn mực đạo đức, tinh thần và tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của con người Khánh Hòa, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đối với Khánh Hòa; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2023 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 để tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức triển khai chuyên đề nghiêm túc, gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cụ thể, như: Tuyên truyền kết quả kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022 (tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021, mức tăng trưởng cao nhất cả nước) và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; tuyên truyền Cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân huyện Trường Sa; tuyên truyền các hoạt động chào đón năm mới 2023 và ra quân sản xuất đầu năm, hưởng ứng Lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), triển khai từ ngày 03/01 – 15/3/2023; cổ vũ, động viên thanh niên trên địa bàn tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023; tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 – 24/02/2023); tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán;…

                                                                                                         Lâm An

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X