Hướng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

– File tuyên truyền về Luật trẻ em năm 2016:
http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tap-tin-am-thanh-tre-em/

http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-am-thanh-tuyen-truyen-Luat-tre-em-2016/2
– Tuyên truyền phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em:
http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-phong-chong-xam-hai-bao-luc-tre-em/
– Tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em: http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-cac-giai-phap-thuc-hien-quyen-tre-em-va-bao-ve-tre-em/
– Tuyên truyền Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật:
http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-Chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-tre-em-lao-dong-trai-quy-dinh-cua-phap-luat/
– Tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em:
http://pvhtt.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Bai-tuyen-truyen-phong-chong-duoi-nuoc-o-tre-em/
– Phòng chống bắt nạt trên môi trường mạng:

http://tongdai111.vn/xem-video/phong-chong-bat-nat-tren-moi-truong-mang
– Lắng nghe trẻ em bằng trái tim:

http://tongdai111.vn/xem-video/lang-nghe-tre-em-bang-trai-tim
– Quyền tham gia của trẻ em:

http://tongdai111.vn/xem-video/quyen-tham-gia-cua-tre-em

http://tongdai111.vn/xem-video/cac-quy-dinh-ve-quyen-tham-gia-cua-tre-em
– Gọi đến số 111 – Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em:
http://tongdai111.vn/xem-video/goi-den-so-111-tong-dai-dien-thoai-quoc-gia-bao-ve-tre-em

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X