Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01/6/2022 đến ngày 08/6/2022) với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm rà soát, từng bước khắc phục những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn.
Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6/2022) với chủ đề “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.
Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1747/STNMT-CCBHĐ ngày 06/5/2022, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, cụ thể:
Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển,… trên cơ sở nội dung Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 24/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Công văn số 99/UBND-KGVX ngày 22/03/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tuyên truyền biển, đảo năm 2022.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.
– Hình thức tuyên truyền: Tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc,… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.
Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022./.

Mai Hoa

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X