Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Thực hiện Công văn số 3638/SYT-NVYD ngày 07/9/2022 của Sở Y tế tỉnh
Khánh Hòa về việc triển khai Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch
COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022
của Bộ Y tế; UBND thành phố Nha Trang yêu cầu:
Các đơn vị, phòng, ban thành phố và UBND các xã, phường tổ chức, phổ
biến, quán triệt bằng hình thức phù hợp đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức
người lao động và người dân đến khám chữa bệnh tại cơ quan, đơn vị được biết và
thực hiện Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi
công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế.

Nội dung của các văn bản liên quan được đăng tải ở đây:

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X