Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

UBND thành phố Nha Trang nhận được công văn số 1941/STNMTCCBVMT ngày 18/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10/5/2022.
Về nội dung này, UBND thành phố Nha Trang có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 với chủ đề “Building a shared future for all life” – “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” bằng các hoạt động cụ thể:

– Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

– Các phòng, ban và UBND các xã, phường nghiên cứu và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình góp ý xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong quá trình xây dựng quy hoạch thành phố; lưu ý các ngành kinh tế có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý và sử dụng tài nguyên đất.

– Tăng cường nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG Số: 3591 /UBND-TNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nha Trang, ngày 27 tháng 5 năm 2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 2 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư theo quy định tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Tăng cường kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước; phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; sinh vật ngoại lại xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường…

– Phối hợp xây dựng và thực hiện chương trình hành động của Liên hợp quốc về phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gìn giữ các giá trị truyền thống, các giống cây trồng vật nuôi, bản địa theo khuyến nghị và hướng dẫn của Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học.

– Phối hợp xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, số hóa quản lý di sản thiên nhiên.

2. Đề nghị các đoàn thể thuộc thành phố phối hợp tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Thông tin về Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 đề nghị tham khảo tại địa chỉ website: https://www.cbd.int/biodiversity-day; http://www.monre.gov.vn.

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/6/2022 để tổng hợp.

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X